4 Temmuz 2019 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30821
YÖNETMELİK
Sağlık Bakanlığından:
BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, halk sağlığı alanında halk sağlığını ve huzurunu bozan zararlılara karşı biyosidal ürün kullanarak mücadele etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilere ait iş yerlerinin çalışma usul ve esasları ile kamu kurum ve kuruluşlarının uygulama usul ve esaslarını belirlemek suretiyle halk sağlığının korunması amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, halk sağlığı alanında biyosidal ürün kullanılarak zararlılar ile mücadele etmek isteyen gerçek, tüzel kişiler ve bunların iş yerleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının izin alma şekil ve şartlarını, çalışma usul ve esaslarını, denetimlerini ve çalışan personeli kapsar.
(2) Bakanlıkça halkın genel kullanımı için izin verilen biyosidal ürünlerle yapılan bireysel uygulamalar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 361 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ve 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alet ve cihaz: Uygulamada kullanılan nakil araçları da dahil olmak üzere motorlu, motorsuz, sabit veya seyyar her çeşit alet, araç ve makine ile bunların çalıştırılması için gerekli malzemeleri,
b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
c) Biyosidal ürün: Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır halde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir hedef organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, zararsız kılan, yok eden aktif madde ve preparatları,
ç) Eğitilmiş profesyonel kullanıcı: Biyosidal ürün uygulayıcılarına yönelik mesul müdür eğitimi veya uygulayıcı eğitimine katılarak sertifika almaya hak kazanan kişiyi,
d) Elektronik ortam: Biyosidal ürün uygulama iş yerlerinin kayıtlarının ve uygulama girişlerinin yapıldığı elektronik sistemi,
e) Eğitim veren kuruluş: Bakanlıkça uygulayıcı eğitimi için yeterliliği tespit edilerek belgelendirilmiş kurum ve kuruluşları,
f) Ekip: Zararlı mücadelesini fiilen yapan ekip sorumlusu ile uygulayıcıdan oluşan en az iki, en fazla on kişiyi,
g) Ekip sorumlusu: Biyosidal ürün uygulama sertifikasına sahip olanlar arasından 9 uncu maddede belirtilen meslek gruplarından birine sahip veya lise mezunu olup bu alanda en az 3 yıl uygulama tecrübesi olan uygulama ekibinin başında bulunan kişiyi,
ğ) Genel Müdürlük: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünü,
h) Gereç: Ürün hazırlama ve ürün uygulamada kullanılan su kapları, içerisinde hazırlama kapları, nakil kapları, su tulumbaları, çadır, örtü, koruyucu elbiseler, maskeler, lastik veya kauçuk eldivenler, çizmeler, gözlük siperler gibi koruyucu malzemeyi,
ı) Halk sağlığı alanı: Ev, otel, okul, hastane, iş yeri, üretim yeri, fabrika benzeri; halkın yemesi, içmesi, eğlenmesi, spor yapması gibi insan yerleşim ve çalışma yerleri ve gündelik yaşamıyla ilgili fiziki mekânlar ve çevreyi,
i) İzin: Biyosidal ürünleri kullanarak zararlılarla mücadele etmek isteyenlere verilen belgeyi,
j) Mesul müdür: Hekim, veteriner hekim, eczacı, kimyager, mühendis (kimya, ziraat, çevre, gıda, su ürünleri, tütün teknolojisi), biyoloji alanında lisans veya entomoloji, toksikoloji alanında yüksek lisans veyahut doktora diplomasına sahip olup, Bakanlıktan sertifika almaya hak kazanan kişiyi,
k) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü,
l) Sağlık teşkilatı: Bakanlık merkez ve taşra teşkilatını,
m) Uygulama: Halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerle yapılan zararlı mücadelesini,
n) Uygulayıcı: Halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerle yapılan zararlı mücadelesini fiilen yapan kişiyi,
o) Uygulayıcı eğitimi: Uygulayıcılara yönelik olarak biyosidal ürünlerin uygulamaları hakkında düzenlenen ve esasları Bakanlıkça belirlenen eğitimi,
ö) Zararlı organizma: İnsanlara, insan faaliyetlerine veya insanların kullandıkları veya ürettikleri ürünlere; hayvanlara ya da çevreye yönelik istenmeyen veya zararlı etkileri olan her türlü organizmayı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İzin Alma ve Başvuru Şartları
İzin alma ve bildirim zorunluluğu
MADDE 5 – (1) Bakanlık tarafından eğitilmiş profesyonel kullanıcı nezaretinde kullanılması şartıyla izin verilen biyosidal ürün kullanarak zararlılar ile mücadele etmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile ücretli olarak bu hizmeti vermek isteyen kamu kurum ve kuruluşlarının 6 ncı maddede belirtilen bilgi ve belgelerle faaliyet gösterecekleri ilin Müdürlüğüne müracaat ederek izin alması zorunludur.
(2) Belediyeler ve il özel idareleri ile mevzuatı gereği biyosidal ürün kullanma görev ve yetkisini haiz kamu kurum ve kuruluşları tarafından bizzat uygulama yapılmak istenilmesi durumunda Müdürlüğe bildirimde bulunulması zorunludur.
(3) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Müdürlüğe bildirimde bulunularak sadece kendi kurum ve kuruluşlarında uygulama yapmaları mümkündür.
(4) Tüm bu iş ve işlemlerin Genel Müdürlüğün belirlediği elektronik ortamda yürütülmesi zorunludur.
Başvuru için gereken belgeler
MADDE 6 – (1) Zararlılara karşı biyosidal ürün kullanarak mücadele yapmak isteyen başvuru sahipleri bizzat veya mesul müdür vasıtasıyla müdürlüğe bir dilekçe ile başvurmaları gerekir.
(2) Dilekçe eki dosyada;
a) 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereği; 100 kg/litreden fazla ürün bulundurulamayan iş yerine üçüncü sınıf gayri sıhhi müessese niteliğinde ilgili makamdan alınmış iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bir örneği, eğer 100 kg/litreden fazla ürün bulundurulacaksa iş yerine ait ikinci sınıf gayri sıhhi müessese niteliğinde ilgili makamdan alınmış iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bir örneği,
b) Mesul müdür sözleşmesi veya yetkili kamu temsilcisi tarafından yapılan mesul müdür görevlendirmesi, Müdürlükçe muhafaza edilmek üzere mesul müdür sertifikasının aslı ve mesul müdürün Sosyal Güvenlik Kurumuna kaydedildiğine ve sigorta primlerinin yatırıldığına dair belge,
c) Ticaret sicil numarası ve iş yerini temsil yetkisine dair imza sirküleri,
ç) 9 uncu maddede belirtilen ekip sorumlusuna ait sözleşme ve diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin Müdürlükçe onaylı örneği,
d) Sağlık teşkilatının tavsiye ve direktiflerine uyacağına ve Bakanlıkça ruhsat verilmiş biyosidal ürünler haricinde kimyasal maddeleri ve tarım alanında kullanılan pestisitleri kullanmayacağına dair, mesul müdür veya iş yeri sahibi veya yetkili kamu temsilcisi tarafından verilecek taahhütname,
e) Aslı Müdürlükçe muhafaza edilmek üzere uygulayıcı personele ait biyosidal ürün uygulayıcı sertifikası,
f) Uygulamada kullanılacak alet, cihaz ve gereçlerin cins, sayı ve özelliklerini gösterir belge,
g) En az bir ekip olması kaydıyla ekip sayısı ve ekip elemanlarının nitelikleri hakkında belge,
ğ) İlkyardım dolabı, ilkyardım çantaları ve içerikleri hakkında açıklama raporu,
h) İş yerine ait veya kiralama suretiyle kullanıma uygun en az bir aracın tahsis edildiğine dair araç ruhsat fotokopisi veya Müdürlükçe onaylı kira sözleşmesi,
ı) Ekip sorumlusu ve uygulayıcı personelin Sosyal Güvenlik Kurumuna kaydedildiğine ve sigorta primlerinin yatırıldığına dair belge,
olması zorunludur.
(3) Belediyeler, il özel idareleri ile mevzuatı gereği biyosidal ürün kullanma görev ve yetkisine haiz olan ve bu hizmeti vermek isteyen kamu kurum ve kuruluşları tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılacak uygulamalar için bildirim de bulunurken bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde yer alan belgeler istenmez.
(4) Kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçek ve tüzel kişilerden hizmet alım yoluyla yapılacak uygulamalarda, 11 inci ve 12 nci maddelerde belirtilen asgari şartları taşıyan iş yerinin tahsis edildiğinin belgelendirilmesi halinde gerçek ve tüzel kişilerden bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen şart aranmaz.
Başvurunun değerlendirilmesi
MADDE 7 – (1) 6 ncı maddeye göre yapılan başvuru dosya üzerinde incelenir, başvuru dosyasının bu Yönetmeliğe uygun olması durumunda Müdürlük elemanları tarafından iş yeri 10 iş günü içinde yerinde incelenerek sonuçlandırılır. İnceleme sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu tespit edilen yerlere Ek-2’deki Biyosidal Ürün Uygulama İzin/Bildirim Belgesi ve Ek-3’teki Mesul Müdürlük Belgesinden ikişer nüsha düzenlenir.
(2) Düzenlenen bu belgeler ve başvuru dosyasının bir örneği Müdürlükte saklanır, diğer nüshaları mesul müdüre imza karşılığında verilir ve iş yerinin görünen bir yerine asılır. İzin verilen firma adı, adresi ve iletişim bilgileri yazılı olarak Bakanlığa bildirilir. Elektronik ortamda kaydedilir.
(3) Ek-2’deki Biyosidal Ürün Uygulama İzin/Bildirim Belgesi düzenlenecek yerlerde çalışacak mesul müdürlere Ek-11’de yer alan Mesul Müdür Kimlik Kartı ve uygulayıcılara Ek-12’de yer alan Biyosidal Ürün Uygulayıcı Kimlik Kartı düzenlenir. Uygulama esnasında kimlik kartlarının görünecek şekilde kişilerin üzerinde bulunması zorunludur. Mesul müdür veya uygulayıcının işten ayrılması veya iş değiştirmesi durumunda verilen kimlik kartı tutanak karşılığı Müdürlüğe teslim edilir.
(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki mevcut bir iş yerine ait şube niteliğinde ikinci bir yer açılmak istenmesi veya faaliyet gösterdiği adresin değişmesi durumunda, 6 ncı maddede belirtilen evraklar ile başvuru tekrarlanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Personel ve Fiziki Altyapı Standartları
Mesul müdür
MADDE 8 – (1) İş yeri faaliyette olduğu sürece bir mesul müdür bulunması zorunludur. Mesul müdür sadece bir iş yerinde mesul müdürlük görevini üstlenebilir. Mesul müdürlük için hekim, veteriner hekim, eczacı, kimyager, mühendis (kimya, ziraat, çevre, gıda, su ürünleri, tütün teknolojisi), biyoloji alanında lisans veya entomoloji, toksikoloji alanında yüksek lisans veya doktora diplomasına sahip olunması zorunludur. İş yeri sahibi belirtilen mesleklerden birine ait diplomayı haiz ise kendisi de mesul müdürlük yapabilir. Bu diplomaya sahip kişiler Bakanlık tarafından belirlenecek eğitim programına katılarak sertifika almak zorundadır. Mesul müdür, idari işlerden bizzat, diğer işlemlerden ise ekip sorumluları ile birlikte sorumludur. Mesul müdürün idari işlerinden, işleyişten ve sunulan hizmetin gerektirdiği alt yapı olanaklarının sağlanmasından iş yeri sahipleri de bizzat sorumludur.
(2) Mesul müdürün görevleri şunlardır:
a) Açılış ve işleyiş ile ilgili her türlü izin işlemlerini yürütmek.
b) İşleyişte tanımlanmış altyapı ve hizmet kalite standartlarının korunmasını ve sürdürülmesini sağlamak.
c) İş yerinin işleyişinde altyapı, personel, malzeme yapısında meydana gelen ve bu Yönetmelikte bildirimi zorunlu kılınan bütün değişiklikleri zamanında Müdürlüğe bildirmek.
ç) Görevine son verilen veya ayrılan personele ilişkin bilgileri en geç bir hafta içerisinde Müdürlüğe bildirmek.
d) Çalışma saatleri içerisinde hizmetlerini düzenli ve sürekli olarak yürütmek ve yürütülmesini sağlamak.
e) Tanımlanan düzenlemelerin ilgililer tarafından yerine getirilmesini sağlamak üzere gerekli iç denetimleri yürütmek.
f) Denetim sırasında yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardımcı olmak.
g) Atıkların usulüne uygun olarak imha edilmesini sağlamak.
ğ) İş yerinde bulundurulması zorunlu malzemeleri kontrol ve temin etmek.
h) Çalışan personelin gerekli görülen tetkiklerini ve muayenelerini periyodik olarak yaptırmak.
ı) Sağlık mevzuatında belirtilen ve yetkililerce tanımlanacak diğer görevleri yerine getirmek.
i) Biyosidal uygulamalarını uygulama yapılmadan önce elektronik ortamda bildirmek.
j) Başka bir ilde geçici olarak, seyyar araç ve gereçlerle uygulama yapılması durumunda, gidilen ilin Müdürlüğüne uygulama yapılmadan bir iş günü öncesinden Ek-10’da yer alan Başka Bir İlde Yapılacak Biyosidal Ürün Uygulama Bildirim Formunu elektronik ortamda bildirmek, mücbir sebeple elektronik ortamda bildirilemediği durumlarda bir dilekçeyle bildirmek.
(3) Mesul müdür, iş yerinin işleyişi ve denetimi ile ilgili her türlü işleminde Müdürlük ve Bakanlığın birinci derecede muhatabıdır.
(4) Mesul müdürün iş yerindeki görevinden ayrılması veya görevine son verilmesi durumlarında işletme sahibi tarafından en geç 48 saat içinde Müdürlüğe bilgi verilir ve ayrılış tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde yeni mesul müdüre ait iş sözleşmesi ile birlikte Müdürlüğe müracaat yapılır. Bir hafta içinde yeni mesul müdür tayin edilmemesi halinde iş yeri Müdürlük tarafından uyarılarak, on beş günü geçmemek üzere ek süre verilir. Ancak, bu süreler içinde ekip sorumlularından bir tanesi mesul müdür olarak görevlendirilir ve bu durum bir dilekçe ile Müdürlüğe bildirilir. Aynı şekilde mesul müdürün aynı yıl içerisinde hastalık izni hariç bir ayı geçmemek üzere yıllık veya mazeret iznine ayrılması durumunda, geçici olarak ekip sorumlularından bir tanesi mesul müdür olarak görevlendirilir ve bu durum bir dilekçe ile Müdürlüğe bildirilir.
Ekip sorumluları
MADDE 9 – (1) Uygulamayı fiilen yürütecek ekipte sorumlu olarak;
a) Tıbbi teknolog, çevre sağlığı veya toplum sağlığı konusunda eğitim almış sağlık memuru, hemşire, kimya teknikeri, kimya teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni, laboratuvar teknikeri, laboratuvar teknisyeni, ziraat teknikeri, ziraat teknisyeni, çevre sağlığı teknikeri, çevre sağlığı teknisyeni, gıda teknikeri, gıda teknisyeni olup uygulayıcı sertifikasına sahip olanlardan,
b) En az lise mezunu olup biyosidal ürün uygulama sertifikasına sahip ve 3 yıl uygulama tecrübesi olanlardan,
c) 8 inci maddede mesul müdür olabileceği belirtilen meslek mensuplarından mesul müdür veya uygulayıcı sertifikalarından birine sahip olanlardan,
birinin bulunması zorunludur.
(2) Mesul müdür aynı zamanda ekip sorumlusu olabilir.
(3) Ekip sorumlusu;
a) Uygulama faaliyeti için gerekli hazırlıkların yapılması ve her türlü güvenlik tedbirinin alınmasından,
b) Atıkların düzenli toplanmasından,
c) Yapılan her uygulama için Ek-1’de yer alan Biyosidal Ürün Uygulama İşlem Formu tanzim ederek bir nüshasını uygulama yapılan yerin sahibi/yetkilisine verilmesinden,
ç) İşleyişte görülen aksaklıkları ve uygulamada oluşabilecek kazaları, zehirlenmeleri mesul müdüre ve en yakın sağlık kuruluşuna bildirmekten,
sorumludur.
Uygulayıcı personel
MADDE 10 – (1) Uygulayıcı olarak çalıştırılacak personel, 17 nci maddede belirtilen hususlara aykırı olmayan ve 18 inci maddede belirtilen sağlık raporuna sahip olup Bakanlıkça belirlenen eğitime katılmış ve sertifika almış kişilerden oluşur. Sertifika eğitimi Bakanlıkça veya Bakanlığın uygun gördüğü kurum veya kuruluşlarca düzenlenir.
(2) Bu Yönetmelikte belirtilen kıyafet ve donanımı çalışan bütün personel iş esnasında amacına ve talimatlara uygun olarak kullanmak zorundadır.
Bina durumu
MADDE 11 – (1) İş yeri, asgari 50 m2 kapalı alana sahip betonarme binalarda kurulur, bina ahşap ise müstakil bina olması zorunludur. İş yeri zemini düz, pürüzsüz, dezenfeksiyona uygun ve kolayca temizlenebilir/yıkanabilir özellikte döşenir. Odalar arasındaki bölümler tabandan tavana kadar beton, alçıpan, sunta-lam ve benzeri malzemelerle yapılır.
(2) İş yeri binasında ilgili mevzuat uyarınca yangına karşı güvenlik önlemleri alınır.
(3) Mesken olarak kullanılan binalarda biyosidal ürün uygulama iş yeri açılamaz. Ancak mesken sakinlerinin kullandığı bina girişinden bağımsız bir girişinin olması durumunda, mesken sakinlerinden muvafakat alınması ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatının olması halinde biyosidal ürün uygulama iş yeri açılabilir.
(4) İş yerinin bürosu ayrı yerde olabilir. Bu durumda, büroda ürün ve uygulama ile ilgili araç gereç ve malzeme bulundurulamaz.
(5) İş yerinde;
a) Kesintisiz akacak şekilde sıcak ve soğuk su sisteminin olması,
b) Merkezi veya lokal olarak uygun bir sistemle ısıtılması alevli veya elektrikli ısıtma sisteminin bulundurulmaması,
c) Kimyasalların bulunduğu oda ve depoda sıcaklığın 25±2 0C olması,
ç) İş yerinin pencereleri zeminden yüksekte yer alacak şekilde planlanması, bunun mümkün olmadığı durumlarda mekanik havalandırma sistemi ile sürekli havalandırılması,
d) İş yerinin tüm mekanlarının amacına uygun aydınlatılması,
zorunludur.
Bulundurulması zorunlu asgari birimler
MADDE 12 – (1) İş yerinde;
a) Ürün hazırlama odasından bağımsız büro,
b) Biyosidal ürün ve malzeme deposu,
c) Çalışanlar için soyunma odası,
ç) Erkek ve kadın için tuvalet ve duş,
d) Malzeme temizleme ve ürün hazırlık odası,
e) Arşiv odası veya dolabı,
bulunması zorunludur.
(2) İzin/bildirim belgesi alındıktan sonra binada yapılan esasa ilişkin değişiklikler 15 iş günü içerisinde Müdürlüğe bildirilir.
Alet, cihaz ve gereçler
MADDE 13 – (1) Uygulama izni/bildirimi verilebilmesi için bir iş yerinde Ek-4’te belirtilen alet, cihaz ve gereçlerin bulunması zorunludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Usul ve Esasları
Her ekip için ilkyardım çantası zorunluluğu
MADDE 14 – (1) Kaza ve zehirlenmelere karşı kullanılmak üzere her ekibe, ekibin kullandığı biyosidal ürünlere göre, acil durumlarda sağlık personeline verilmek üzere spesifik antidotlar ile gerekli diğer ilkyardım malzemesi bulunan ilkyardım çantasını temin etmekten, kullanılan veya miadı dolanların ikmalini yapmaktan ve bu malzemelerin kullanımına ait detaylı talimatların hazırlanarak ekiplere dağıtımından mesul müdür ve iş yeri sahibi ayrı ayrı sorumludur.
Kaza ve zehirlenmelerde sorumluluk
MADDE 15 – (1) Her ekip göreve giderken, kaza ve zehirlenmelerde kullanılmak üzere ilkyardım çantasını beraberinde götürmek zorundadır. Kaza ve zehirlenmelere karşı gerekli tedbirlerin aldırılmasından herhangi bir kaza ve zehirlenme halinde ilkyardımın yaptırılmasından ve bir tedavi kuruluşuna sevkinden ekip sorumlusu, mesul müdür ve iş yeri sahibi ayrı ayrı sorumludur.
Ruhsatlı ürünlerin kullanılması
MADDE 16 – (1) Halk sağlığını ve huzurunu bozan zararlılara karşı kullanılacak ürünlerin Bakanlıktan imal veya ithal izninin alınmış olması zorunludur. Her ne suretle olursa olsun izinsiz ürünler veya diğer kimyasal maddeler bu amaçla kullanılamaz. Ürünlerin muhafazasında ve taşınmasında beşeri ilaç veya zirai mücadele ürünlerinin kapları ve ambalajları kullanılamaz.
(2) İş yeri, kullanılan ürünlere ait ürün güvenlik bilgi formlarını bulundurmak zorundadır.
Çalışma süresi ve şartları
MADDE 17 – (1) Ürün hazırlama ve uygulama işlerinde; hamile kadınlar, 18 yaşından küçükler, işitme ve görme engelli olanlar, ağır psikiyatrik bozukluğu olanlar, uyuşturucu bağımlısı veya alkolik olduğu sağlık raporuyla sabit kişiler çalıştırılamaz. Fiilen ürün hazırlama ve uygulama işlerinde çalışanlar, günde devamlı olarak 3, toplam 6 saatten fazla çalıştırılamazlar. Ara dinlenme, yolda geçen süreler ve benzeri durumlar fiili ürün hazırlama ve uygulama sürelerinden sayılmaz. Çalışma esnasında iş kıyafetlerinin ve kişisel koruyucu donanımların amacına ve talimatına uygun olarak kullanılması zorunludur. Ürün hazırlama ve uygulama anında herhangi bir şey yenilmesi ve içilmesi yasaktır.
Çalışanların sağlık kontrolleri
MADDE 18 – (1) Hazırlama ve uygulama işlerinde fiilen çalışacak olanlar işe başlamadan önce sağlık raporu alırlar. Rapor alındığı tarihten itibaren bu Yönetmelik kapsamında olan iş yerleri değişikliklerinde bir yıl geçerli sayılır.
(2) Raporda kişinin astım, KOAH gibi kronik solunum yolu hastalıkları, alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları ve nörolojik hastalıklarının bulunup bulunmadığının belirlenmesi, kanda cholinesteras enzim seviyesi ölçümü ve diğer sağlık kontrollerinin yapılarak bu işe uygun olduğunun belirlenmesi zorunludur.
(3) Çalışanın bu işte çalıştığı sürece on iki (12) ayda bir genel sağlık kontrolünden geçirilerek nörolojik muayenelerinin yapılması ve kanda cholinesteras enzim seviyesinin ölçülmesi gereklidir. Yapılan muayene ve ölçümler sonucunda anormal nörolojik belirtiler gösteren ve/veya cholinesteras enzim seviyesi normal sınırlar haricinde bulunan çalışan; gerekli tedavisi yapılıp sağlığına kavuşana kadar ürün hazırlama ve uygulama işlerinde çalıştırılamaz.
İşyerinde tutulacak kayıt ve raporlar
MADDE 19 – (1) İş yerinde, mesul müdür, ekip sorumlusu ile ürün hazırlama ve uygulama işlerinde çalışan işçiler için ayrı ayrı birer dosya tutulur. Bu dosyalarda sözleşmeli personel için sözleşme sureti ve unvanlarını gösterir belge ile dosya sahiplerinin fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti, işçilerin bu işte çalışmasında sakınca olmadığına dair göreve başlamadan önce iş yeri hekiminden alacakları sağlık raporu ve periyodik sağlık kontrollerine ait raporlar muhafaza edilecektir. Ayrıca uygulama yapılan yerler, uygulama tarihleri, kullanılan ürünler uygulamayı yapanlar, varsa meydana gelen kaza ve zehirlenmeler ile ilgili Ek-1’de belirtilen form doldurularak ayrı bir dosyada muhafaza edilir ve istenildiğinde denetim elemanlarının incelemesine açık tutulur.
İşi bırakanların durumu bildirmesi
MADDE 20 – (1) Uygulama izni alıp da herhangi bir nedenle işi bırakan iş yeri sahibi bir ay içinde durumu Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür. Bu iş yerinin izni iptal edilir ve elektronik ortamda gerekli değişiklik yapılır.
Uygulama yasakları
MADDE 21 – (1) Meskûn mahallerde zararlılara karşı hava aracı kullanılarak uygulama ile sıcak sisleme yöntemiyle uygulama yapılması yasaktır. Ancak gerekli tedbirler alınması kaydıyla bölgesel olarak kanalizasyon sistemlerinde sıcak sisleme sınırlı olarak kullanılabilir. Olağanüstü durumlarda Bakanlıktan izin alınarak havadan uygulama yapılabilir. Ayrıca mahalli idarelerin talebi doğrultusunda meskûn mahal dışında karadan ve bot benzeri suda giden araçlarla ulaşılamayan bataklık gibi yerlere, yükseklik sınırı canlı yüzeylerden 5 metreyi geçmemesi, kullanılacak ürünün biyolojik larvasit olması, uygulamanın yapılacağı yer ve zaman için özel değerlendirme yapılarak her seferinde Müdürlükten özel izin alınması kaydıyla havadan uygulama yapılabilir.
(2) Başka bir ilde geçici olarak, aynı ay içerisinde beş günden fazla uygulama yapılamaz. Beş günden fazla uygulama yapılmak istenilmesi halinde uygulama yapılan ilde şube açılması zorunludur. Ancak iş yerinin bulunduğu ile sınır olan illerde yapılacak günübirlik uygulamalarda bu şart aranmaz.
(3) Açık alan karasinek ergin uygulamasının insan ve hayvanların etkilenmeyeceği sabah erken saatlerde, sivrisinek ergin uygulamasının insan ve hayvanların etkilenmeyeceği gün batımından sonra uygulanması zorunludur.
(4) Uygulama yapılacak mahalde uygulama yapılmadan önce halkın gerekli tedbirleri alabilmesi amacıyla duyuru yapılması gerekmektedir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler
İznin geçerliliğini kaybetmesi
MADDE 22 – (1) Verilen izin belgesi; üzerinde yazılı iş yeri ve şahıs için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi halinde geçerliliğini kaybeder. Bu durumlarda;
a) İş yerinin değişmesi halinde yeni iş yeri için iş yeri açma ve çalışma ruhsatının alınarak izin belgesinde gerekli düzeltmenin yaptırılması için müdürlüğe başvurulur.
b) İzin belgesinde yazılı şahsın aynı yerde, aynı işi yapmak ve aynı personelle çalışmak üzere işi devretmesi halinde, işi devir alan şahıs devir işlemine ait belgeler ve taahhütname ile beraber Müdürlüğe müracaat ederek izin belgesinde gerekli düzeltmenin yapılmasını talep eder.
c) İş yerini devir alan kişi yeni bir ekiple faaliyetini sürdürmek isterse, devir işlemine ait belge ve taahhütnameye ilave olarak mesul müdür sözleşmesi ile diplomasının veya yerine geçebilecek belgenin Müdürlükçe tasdikli birer örneği, ekip sorumlusu sözleşmesi ile diplomasının veya yerine geçebilecek belgenin Müdürlükçe tasdikli birer örneği ile müdürlüğe başvurur.
ç) İş yerinin konumu, sahibi, yapılan iş ve cadde veya sokak isminin veya bina numarasının değişmesi gibi nedenlerle adresinde bir değişiklik olması halinde değişikliklerle ilgili bilgi ve belgeler ile beraber, gerekli düzeltmeyi yaptırmak üzere müdürlüğe başvurulur. Değişiklik tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde bu başvuruların dilekçe ile yapılması, değişikliklerle ilgili bilgi ve belgelerin 6 ncı maddeye uygun olması ve izin belgesinin aslının da dilekçeye eklenmesi gerekir.
İzin/bildirim belgesinin kaybolması veya tahrip olması
MADDE 23 – (1) İzin/bildirim belgesinin herhangi bir nedenle kaybolması veya okunmayacak ve yanlış anlamalara neden olacak şekilde tahrip olması halinde yeniden izin belgesi alınması gerekir. Bunun için izin belgesinin kaybolması halinde kayıp ilanı verilmiş gazetenin, tahrip olması halinde ise bozulan izin/bildirim belgesinin bir dilekçeye eklenerek müdürlüğe başvurulması gerekir. Bu durumda müdürlükçe yeniden, eski tarih ve sayı ile gerekli açıklama da yapılarak izin/bildirim belgesi tanzim edilir.
Denetim
MADDE 24 – (1) Uygulama izni/bildirimi alanların iş yerleri, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları ve bunların saha uygulama ekipleri sağlık teşkilatının daimi denetimi altındadır. Uygulama izni alan iş yerleri, belediyeler, il özel idareleri ile mevzuatı gereği biyosidal ürün kullanma görev ve yetkisine haiz olan ve bu hizmeti vermek isteyen kamu kurum ve kuruluşları Müdürlükçe ikisi iş yeri ve ikisi de saha olmak üzere yılda en az dört defa denetlenir. Sağlık teşkilatınca görevlendirilen denetim ekipleri iş yerini, uygulama ekiplerini, kullandıkları alet, cihaz ve gereçleri, uygulama işlemlerini denetleyebilir, gerekli gördüklerinde kullanılan ürünlerden numune alabilirler. İş yeri sahibi, mesul müdür ve ekip sorumluları denetimlerde gerekli kolaylığı göstermek ve yapılan uyarılara uymak zorundadırlar. Yapılan denetimde, uygulamanın usulüne uygun yapılmadığının veya yapılan uyarılara uyulmadığının tespit edilmesi halinde denetim ekibi uygulama faaliyetini anında ve en çok 48 saat süre ile durdurmaya yetkilidir. Ancak bu kararın en geç 48 saat içinde müdürlük tarafından onaylanması gerekmektedir. Müdürlüğün onayı ile faaliyeti durdurma süresi, eksikliklerin tamamlanıp halk sağlığına zararsız hale getirilinceye kadar uzatılabilir.
İznin iptal edilmesi
MADDE 25 – (1) Verilen iznin dışında faaliyet gösteren, bu Yönetmelik hükümlerine veya sağlık teşkilatının düzenleme ve yasaklarının aksine hareket edenler yazılı olarak ikaz edilir. İkaza rağmen durumunu düzeltmeyen veya direktiflere uymamakta ısrar edenlerin izinleri, müdürlük tarafından en az 6 ay olmak üzere geçici veya kesin olarak iptal edilir. Ayrıca sorumlular hakkında yasal işlem yapılır. İznin iptal edilmesi durumunda Elektronik ortamda gerekli düzenleme yapılır.
(2) Mesul müdürün ekip sorumlusunun ve/veya uygulayıcı personelin faaliyet alanına bakılmaksızın birden fazla iş yerinde çalıştığı veya işinin başında fiilen bulunmadığı, yanlış ve yanıltıcı bilgi vererek veya ilgili mevzuata karşı hile yaparak veya muvazaa yoluyla iş yerinin faaliyet gösterdiğinin tespiti halinde iş yeri sahibi, mesul müdür ve ekip sorumlusu yazılı olarak uyarılır.
(3) Ayrıca, mesul müdürün görevindeki ihmal ve ihlalin sebebi, iş yerindeki işlerin ve sunulan hizmetin gerektirdiği altyapı olanaklarının giderilmemesinden kaynaklanıyor ise, uyarı iş yeri sahiplerine yapılır. Bir takvim yılı içerisinde üç kere uyarı alan iş yerinin ve/veya bir takvim yılı içerisinde üç kere uyarı alan personeli görevden almayan iş yerinin Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi iptal edilir. Ayrıca firmanın kayıtlı olduğu il sınırları içerisinde iş yeri sahibine iki yıl süreyle izin verilmez.
(4) 11 inci, 14 üncü, 16 ncı, 17 nci, 18 inci ve 19 uncu maddelerde belirtilen gereklerin ihmal ve ihlal edilmesi durumunda, iş yerine uyarı yapılarak on beş (15) gün süre verilir. Süre sonunda yapılan denetimde, uyarıya sebep olan eksiklik veya aksaklıkların giderilmemesi durumunda, iş yeri bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilinceye kadar faaliyeti durdurulur. Bu hususta Müdürlük tarafından alınan kararın iş yerine tebliğ edilmesi yeterlidir.
(5) Yapılan denetimlerde bir yıl veya daha fazla süre boyunca faaliyet göstermediği tespit edilen iş yerlerinin izinleri iptal edilir.
(6) Mesul müdürün, 8 inci maddede belirtilen görevlerini ihmal ve ihlal etmesi ve/veya bu maddenin ikinci fıkrasında sayılan nedenlerle üç kere uyarı alması durumunda mesul müdürlük sertifikası iptal edilir ve iki yıl süreyle mesul müdürlük ve uygulayıcı sertifikası verilmez.
(7) Ekip sorumlusunun, 9 uncu maddede belirtilen görevlerini ihmal ve ihlal etmesi ve/veya bu maddenin ikinci fıkrasında sayılan nedenlerle üç kere uyarı alması durumunda uygulayıcı sertifikası iptal edilir ve iki yıl süreyle uygulayıcı sertifikası verilmez.
(8) Bu Yönetmelik hükmünce verilen bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya kullanan uygulayıcı, ekip sorumlusu veya mesul müdürün belgesi iptal edilir ve bir daha kendi adına bu belge düzenlenmez.
(9) Bu madde kapsamında sorumlular hakkında idari yaptırımların uygulanması, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi uyarınca ayrıca işlem yapılmasına engel teşkil etmez.
İzinsiz olarak faaliyet gösterenler
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre gerekli izni almadan faaliyet gösterenler veya 22 nci maddede belirtilen nedenlerle, iznin geçerliliğini kaybettiği halde süresi içinde müracaatlarını yaparak izin belgesinde gerekli düzeltme yapılmadan faaliyette bulunan iş yerleri kapatılarak faaliyetleri durdurulur. İzinsiz olarak faaliyetine devam eden şahıs veya firmaların her bir tespiti halinde ayrı ayrı olmak üzere 1593 sayılı Kanunun 282 nci maddesine göre idari para cezası uygulanır. Aynı zamanda sorumlular hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılır.
Eğitimler
MADDE 27 – (1) Halk sağlığı zararlılarına karşı mücadelede çalışacaklara yönelik olarak mesul müdür ve uygulayıcı eğitimi olmak üzere iki kategoride eğitim düzenlenir.
(2) Mesul müdür eğitimi beş günden az, on günden çok olmamak üzere Ek-8’de yer alan Biyosidal Ürün Uygulama Mesul Müdür Eğitimi Temel İçeriğine göre asgari kırk saat olarak Bakanlık tarafından düzenlenir veya Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda kurum/kuruluşlara düzenlettirilir.
(3) Mesul müdür olmak isteyenler ekinde diploma fotokopisinin yer aldığı dilekçe ile Bakanlığa başvurur. Bakanlık tarafından başvurusu kabul edilenler eğitime katılır. Eğitim almaya hak kazanan adaylar eğitim yerinde ilgililere teslim edilmek üzere yanlarında onaylı diploma fotokopisi, iki adet fotoğraf, T.C. kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi ve mesul müdürlük eğitimi kurs kayıt ücreti yatırıldığına dair para makbuzunun aslını getirir. Bu eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara Bakanlık tarafından Ek-9’da yer alan Mesul Müdürlük Sertifikası düzenlenir.
(4) Uygulayıcı eğitimi asgari üç günde verilmek üzere asgari yirmi dört ders saati olarak Bakanlıkça yetkilendirilen ilgili meslek kuruluşu, üniversite veya Müdürlük tarafından düzenlenir.
(5) Mesul Müdür Sertifikasına sahip kişinin ayrıca uygulayıcı eğitimi almasına gerek yoktur.
(6) Uygulayıcı eğitimi vermek isteyen Müdürlük, en az lisans mezunu 4 eğitimciden oluşan eğitimcilerin unvan ve verecekleri eğitim konularını belirten bir yazı ile Bakanlığa başvuruda bulunur. Uygulayıcı eğitimi vermek isteyen ilgili meslek kuruluşu ve üniversiteler, biyosidal ürün mesul müdür sertifikasına sahip en az lisans mezunu 4 eğitimciden oluşan eğitimcilerin unvan ve verecekleri eğitim konularını belirten bir dilekçe ile Müdürlüğe başvuruda bulunur. Müdürlük bu başvuruları değerlendirmek üzere Bakanlığa gönderir. Bakanlıkça değerlendirilerek uygun görülen başvurulara, iki yıl süre ile Ek-5’te yer alan Biyosidal Ürün Uygulama Eğitimi Düzenleme Yetki Belgesi düzenlenir.
(7) Uygulayıcı olmak için en az ilkokul mezunu olmak zorunludur. Uygulayıcı olmak isteyenler Bakanlıkça yetkilendirilen kurum ve kuruluşlara dilekçe ile başvurur. Başvurusu kabul edilenler eğitime katılır. Bu eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara yetkili kurum ve kuruluşlarca hazırlanan ve Müdürlükçe onaylanan Ek-6’da yer alan Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası düzenlenir. Uygulayıcı eğitiminin temel içeriği, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda Bakanlık tarafından belirlenir. Eğitim, Ek-7’de yer alan Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi Temel İçeriğindeki dersleri kapsar.
(8) Müdürlükçe onaylanan Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikalarının Müdürlük tarafından elektronik ortamda girişlerinin yapılması zorunludur.
(9) Uygulayıcı eğitimi düzenleme yetkisi alan kurum ve kuruluşlar, en az beş gün önce eğitim yapacakları ilin Müdürlüğüne müracaat ederek gerekli izni almak koşuluyla, bulunduğu ilin dışında eğitim verebilir.
(10) Eğitim programlarına devam edilmesi esastır. Üç ve daha fazla derse katılmayan adayın eğitimi sonlandırılır ve sınava alınmaz.
(11) Eğitim sonunda yapılacak sınavda en az yirmi beş soru sorulur. Eğitim programına katılan adayın başarılı sayılarak sertifikalandırılması için eğitim yerinde yapılacak sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan alması zorunludur. Sınava geç gelen, kopya ve yardımlaşma teşebbüsünde bulunan adayların sınavı iptal edilerek başarısız sayılır.
(12) Sınavda başarısız olan veya sınavı iptal edilen katılımcının bunu takiben daha sonra yapılacak eğitimlerin sonundaki iki sınava daha katılma hakkı vardır. Bu sınavlara katılmayan veya başarısız olanların sertifika talep etmeleri halinde yeniden eğitime katılmaları zorunludur.
(13) Sertifikaların geçerlilik süresi on yıldır. Geçerlilik süresi dolan sertifika sahiplerinin, yapılacak değerlendirme sonucuna göre asgari sekiz saatlik bir güncelleme eğitimine tabi tutularak sertifikaları yenilenir.
(14) Sertifikanın herhangi bir nedenle kaybolması veya okunmayacak ve yanlış anlamalara neden olacak şekilde tahrip olması halinde yeniden sertifika alınması gerekir. Bunun için sertifikanın kaybolması halinde kayıp ilanı verilmiş gazetenin, tahrip olması halinde ise bozulan sertifikanın, iki adet fotoğraf, T.C. kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi ve sertifika yenileme ücretiyle birlikte bir dilekçeye eklenerek mesul müdür sertifikası için Genel Müdürlüğe, biyosidal ürün uygulayıcı sertifikası için Müdürlüğe başvurulması gerekir. Uygun olması halinde yeniden sertifika düzenlenir.
Düzenleme yetkisi
MADDE 28 – (1) Bakanlık bu Yönetmelik hükümlerinin uygulamasına yönelik alt düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.
(2) Bu Yönetmelik doğrultusunda; uluslararası giriş çıkış yapan hava, kara ve deniz araçlarının gümrük alanlarında alınacak tedbirler ve işlemlerin usul ve esasları Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün çıkaracağı yönerge ile belirlenir.
Yaptırım
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, 1593 sayılı Kanun ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılır.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce faaliyete geçmiş iş yerlerinin, bu Yönetmeliğin yayımından itibaren iki yıl içinde 11 inci ve 12 nci maddelere uygun hale getirilmeleri zorunludur.
(2) Bu Yönetmeliğin yayımından önce mesul müdür sertifikası almış kişilerin kazanılmış hakları saklıdır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 30 – (1) 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Categories:

Tags:

Comments are closed

Ara