Sertifikalı Uygulamalı Eğitimimiz

1.MODÜL: İNSAN KAYNAKLARINA GİRİŞ VE STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI

 • İnsan Kaynakları Mı? Personel Yönetimi Mi?
 • Diğerlerinden Farklı Olarak Bir İnsan Kaynakları Çalışanı Nasıl Olmalıdır?
 • Her İnsan Kaynakları Çalışanının Bilmesi Gereken İnsan Kaynakları Teorileri
 • İnsan Kaynaklarının Şirket İçindeki Önemi ve Amacı
 • İnsan Kaynaklarının Temel İlkeleri
 • İnsan Kaynaklarının Fonksiyonları ve İşleyişi
 • İnsan Kaynaklarına Düşen Görevler
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Şirket Kültürü, Vizyon, Misyon ve Genel Stratejiler

2.MODÜL: İNSAN KAYNAKLARINDA DOKÜMANTASYON

 • Dokümantasyon Nedir?
 • Prosedür Nedir?
 • Prosedürlerin Oluşturulması
 • İnsan Kaynaklarında Uygulamalarında Kullanılacak Formlar

3.MODÜL:PLANLAMA ve İŞ ANALİZİ

 • Planlama Nedir?
 • İş Analizi Nedir?
 • İş Analiz Yöntemleri
 • Görev Tanımlarının Oluşturulması
 • Organizasyon Şemaları ve Hazırlama Teknikleri
 • Personel Devir Oranı (Turnower)
 • Norm Kadro Oluşturma

4.MODÜL: İNSAN KAYNAKLARINDA SEÇME VE YERLEŞTİRME

 • Özgeçmişi İyi Okumak
 • İyi Bir Özgeçmiş Nasıl Olmalıdır?
 • Kaç Çeşit Özgeçmiş Yazılım Şekli Vardır?
 • İnsan Kaynağı Seçme ve Yerleştirme Süreci
 • İnsan Kaynağı Sağlama Yöntemleri
 • Etkin İlan Hazırlama
 • İlan Verme Teknikleri
 • Özgeçmiş Veri Bankasının Önemi
 • Mülakat Nedir?
 • Mülakat Çeşitleri
 • Mülakat Öncesi Hazırlık
 • Mülakat Sorusu Hazırlama
 • Mülakat Sırasında Değerlendirilecekler
 • Yetkinlik Nedir?
 • Yetkinlik Türleri
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat
 • Test ve Envanter Uygulamaları
 • Mülakat Sonrasında Yapılan Değerlerlendirme Hataları
 • Değerlendirme ve Aday Seçimi
 • İş Teklif Süreci

5.MODÜL: İNSAN KAYNAKLARINDA PERFORMANS YÖNETİMİ VE İLETİŞİMİN ÖNEMİ

 • Performans Sadece Bir Kavram Mıdır?
 • Performans Değerlendirmenin Firmaya ve Çalışana Katkıları
 • Performans Yönetim Sistemi Nedir?
 • Kurumlarda Performans Yönetim Sistemi Kurma Amaçları
 • Performans Değerlendirme Teknikleri
 • Dikkat Edilecek Noktalar
 • Geribildirimin Önemi ve İletişim
 • Geribildirim Verilirken Önem Verilmesi Gerekenler

6.MODÜL: İŞ DEĞERLEME VE ÜCRET YÖNETİMİ

 • İş Değerlendirme
 • İş Değerlendirme Yöntemleri
 • İş Değerlemenin Ücrete Yansıması
 • Ücret, Ücret Bandı
 • Ücret Çeşitleri Ve Ücret Politikaları
 • Piyasa Ücret Araştırması
 • Ücret Sistemleri, Oluşturma Yöntemleri

7.MODÜL: EĞİTİM VE GELİŞİM SÜREÇLERİ

 • Eğitim İhtiyaç Analizi
 • Şirket içi Eğitimler
 • Eğitim Bütçesinin Belirlenmesi
 • Eğitim Araştırması,
 • Eğitim Programlarının Belirlenmesi, Planlaması, Organizasyonu
 • Eğitimlerin Değerlendirmesi
 • Eğitimlerin Şirket Karlılığına Etkisinin Ölçülmesi
 • Eğitim Raporlaması Yapma

8.MODÜL: KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ

 • Kariyer Gelişimi Nedir?
 • Kariyer Geliştirmenin Çalışan ve Firma Katkıları
 • Kariyer Yönetimi Nedir?
 • Kurumlarda Kariyer Haritası
 • İnsan Yaşamında Kariyer Dönemleri
 • Yetenek Yönetiminin Önemi

9.MODÜL: BORDROLAMA VE PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ

 • Personel Özlük Dosyası Hazırlama
 • Personel SGK İşe Giriş Bildirimleri, Bildirge Düzenleme Yöntemleri, E-Bildirge Uygulaması
 • Personel Bordrosu Hazırlama.
 • Personel Ücret Ve Maliyet Hesaplama.
 • Kıdem Tazminatı Kanunu, Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları Ve Kıdem Tazminatı Hesaplaması
 • İhbar Tazminatı Hak Kazanma Şartları Ve İhbar Tazminatı Hesaplaması

10.MODÜL: ÇALIŞAN MOTİVASYONU, BAĞLILIĞI VE MEMNUNİYETİ

 • Motivasyondan Ne Anlıyoruz?
 • Motivasyon Teorileri ve Hayatımıza Etkileri
 • Motivasyonu Olumlu ve Olumsuz Olarak Etkileyen Faktörler
 • Yüksek Motivasyonun Yararları ve Motivasyonun İşe ve İletişime Etkisi
 • İyi İletişimin Motivasyona Etkisi
 • Çalışan Memnuniyeti ve Motivasyon Arasındaki Bağ

BORDROLAMA EĞİTİMİ​ PROGRAM İÇERİĞİ

ÜCRET BORDROSU UYGULAMALARI

 • Bordrolama konusunda genel bilgilendirme
 • Bordro nedir? Ücret pusulası nedir?
 • Bu evraklarda asgari bulunması gereken bilgiler nelerdir?
 • Bordroların imzalatılma zorunluluğu
 • Kayıtların yapılacağı yasal defterlerin ve belgelerin tasdiki, işlenmesi saklanması ve ibrazı hakkında bilgiler
 • Ücret ile ilgili kavramların açıklanması (Brüt ücret, Net ücret, Giydirilmiş ücret nedir?)
 • İşçilere uygulanan gelir vergisi tarifesi
 • Asgari ücret kavramı ve 16 yaşından küçükler-büyükler için asgari ücret tutarları, tavan ücret ve sigorta primlerinde hesaplamaya etkisi
 • İş hukuku önemli maddeler
 • Ücret
 • Fazla çalışma
 • Fazla sürelerle çalışma
 • Resmi tatil, hafta sonu çalışmaları
 • Çalışılmış gibi sayılan süreler
 • Prime esas kazanç nedir?
 • Prime tabi olan kazanç unsurları nelerdir?
 • Prime kısmen tabi olan kazanç unsurları nelerdir ?
 • Prime tabi olmayan kazanç unsurları nelerdir ?
 • Taban ücret, tavan ücret uygulaması nedir ?
 • Şu anda prim kesintisi yapılan sigorta kolları ve sigorta prim oranları
 • Normal işçilerde brüt ücretten net ücrete ulaşımda yapılacak kesintiler
 • İşçiden yapılacak kesintiler
 • İşverenden yapılacak kesintiler
 • Emeklilerin çalışması halinde Brüt ücretten net ücrete ulaşımda yapılacak kesintiler
 • İşçiden yapılacak kesintiler
 • İşverenden yapılacak kesintiler
 • Asgari geçim indirimi ve hesaplama örnekleri
 • Mevcut mevzuata göre uygulanan teşvik çeşitleri
 • Ücret hesaplama örnekleri ve bunların yevmiye kayıtlarının yapılması
 • TDHP hakkında işçilik kayıtları ile ilgili bilgilendirme
 • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı hak kazanma koşulları ve hesaplamaları
 • İbraname nedir? Nasıl düzenlenir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Etkin Performans Yönetimi Sistemlerine vakıf olan firmalarda bireysel veya kurumsal hedefler arasında bir denge bulunmaktadır. Kurumsal hedefler bireysel hedeflerle örtüşmezse veya firma çalışanlarının amaçları ile firma amaçları aynı doğrultuda olmazsa kısa vadede verimlilik kaybı, uzun vadede ise geri dönülemez zararlar yaşanması kaçınılmaz olabilmektedir.

Günümüz piyasa ortamında firmaların başarısı, tüm çalışanlarının performansına bağlıdır. Performans Yönetimi; hedefleri ve öncelikleri belirleyebilmeye, hedeflere odaklanarak ileriye yönelik plan ve projelerde başarılı olabilmeye olanak sağlamaktadır.

Global strateji ve hedeflerin çalışanlar ile paylaşılarak sonuç odaklı çalışılan şirketlerde, performans yönetimi sayesinde tüm çalışanların ortak bir hedefe koşması amaçlanmaktadır.

PERFORMANS YONETİMİ EĞİTİMİ PROGRAMI

 • Performans Yönetim Sistemi
 • Kurumlarda Performans Yönetim Sistemi Kurma Amaçları
 • Performans Değerlendirme Sistemleri
 • Performans Değerlendirme Teknikleri
 • Performans Değerlendirme Sürecine Etki Eden Faktörler
 • Performans Değerleme Zaman Planlaması
 • Performans Değerlendirmede Dikkat Edilecek Noktalar
 • Değerlendirme Görüşmelerinin Yönetimi
 • Temel Performans Değerlendirme Hataları
 • Performans Görüşmelerinde Dikkat Edilecek Noktalar
 • Geribildirimin Önemi ve Şekli
 • Performans Değerlendirme Sonuçlarının Kullanım Alanları

 Örnek Performans Değerlendirme Uygulamaları 
o Hedef ve Yetkinlik Odaklı Performans Değerlendirme Örnek Çalışması
o 360 Derece Performans Değerlendirme Örnek Çalışması

 • Atölye Çalışması
 • Hedef ve Yetkinlik Odaklı Performans Sistemi Örnek Uygulaması

Eğitimin İçeriği

 • Mülakat Nedir?
 • İşe Alım Mülakatı Nedir?
 • Mülakatın Kabul Görmesi
 • İşe Alım Süreci
 • Personel Temin Yöntemleri Nelerdir?
 • İlanın İçeriği
 • İşe Alma Yöntemleri
 • Mülakat Türleri Nelerdir?
 • Mülakatta Temel İlkeler, Etkin Ve Verimli Bir Mülakat Nasıl Gerçekleştirilmelidir?
 • Soru Sorma Becerilerinin Kazandırılması
 • Puanlama Ve Değerlendirmedeki Kritik Hatalar Nelerdir?
 • Mülakatı Etkin Bir Biçimde Yönetebilmek İçin Öneriler
 • Yetkinlik Nedir?
 • Yetkinlik Bileşenleri Ve Özellikleri Nelerdir?
 • Mülakatta Etkin Soru Sormak
 • Mülakat ipuçları
 • Görüşmeci için tavsiyeler,
 • Star Kavramı, Potansiyel Starımızı Nasıl Belirleriz?
 • Davranışsal Mülakat Soru Havuzu
 • Dünyada Fark Yaratan Yetkinlikler
 • Birçok Farklı Uygulama Ve Egzersiz Çalışmaları

Eğitimin Süresi
•    Eğitimin süresi 1 gün’ dür.
Katılımcı Profili
•    İnsan Kaynakları yöneticileri ve uzmanları ile mülakat sürecini yürüten tüm yöneticiler

EĞİTİM İÇERİĞİ

Çalışanlar yeni şirketinde işe başladığında şirketi tanıyabilmesi, kültürüne iş yapma tarzına ve değerlerine uyum sağlayabilmesi için zamana ve bilgi aktarımına ihtiyaç duyar. İş hayatında çok statik olduğu düşünülen muhasebe sistemleri dahi şirketten şirkete farklılık gösterir. Oryantasyon süresi aslında bir çeşit balayıdır. Eğer balayında eşinizle ilgili soru işaretleriniz oluşursa uzun süre doğru kişiyle olup olmadığınıza zihninizi yorarsınız, ta ki ona tekrar güvenene kadar.
Bu eğitimde hem teknik hem de sosyal yetkinliklerin etkin olarak sunulması, hazırlanması ve işletmede eğitimin günlük bir çalışma biçimi haline nasıl getirilebileceğini uygulamalı aktivitelerle ve atölye çalışmaları ile öğreneceksiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ

Eğitim Nedir? Ne Değildir?
Yetişkin Eğitim Felsefesi Ve Yetişkinler Nasıl Öğrenir?
Bireysel Performans Gelişimi İçin Üç Temel İlke
İş Başı Eğitim Sürecini Etkileyen İç Ve Dış Faktörlerin Yönetimi
Teorik Ve Pratik Bilgi Aktarımında Farklı Yaklaşımlar
Eğitimde 10 Altın Anahtar
Eğitim İçin Ön Hazırlıklar Ve Test Modülleri
Kişisel Hedeflerle Kurumsal Hedeflerin Birleştirilmesi
Katılımcı Düzeyine Uyum
Davranış Sınıflandırmaları Ve Eğitim Sürecinde Kullanımı
Eğitim Süresini Belirlemek
İçerik Tasarımı
Kaynak Ve Bilgi Seçimi
Teknik Ve Sosyal Yetkinliklerin Eğitiminde Kullanılacak Teknikler
Eğitim Akış Planı Hazırlamak
Eğitim Öncesi Ve Sonrası Bilgi Düzeyi Ölçüm Teknikleri
Eğitimde İlgi Düzeyini Her Zaman %80’in Üzerinde Tutmak
Duyusal Algı Programlama Tekniklerinin Kullanımı
Aktif Eğitim Teknikleri Uygulamaları
İş Haritalarının İş Başında Eğitim Modelinde Etkin Kullanımı
Bilinç Ve Bilinçaltı Öğrenme Teknikleri
Soru Ve Cevap Teknikleri
Eğitimde Koçluk Teknikleri Uygulamaları
İş Başında, Grup Ve Konferans Eğitim Teknikleri Ve Uygulamaları
Eğitim Sonuçları Ölçme Ve Değerlendirme Teknikleri
Kullanılan Tekniklerin Fayda Ve Yarar Açısından Karşılaştırması
Performans Değerlendirmeleri Ve Eğitim Ölçümleri Karşılaştırmaları
Eğitimin İşe Yansımasının Sayısal Değerlerle Ölçülmesi
Eğitim Harcamalarının Kurumsal Katma Değerinin Hesaplanması
Örnek İş Başı Eğitim Seminerleri Uygulamaları

Eğitimin Amacı : Hedef kitleye verilecek eğitimlerin, planlanma aşamasından sonuca dönüşmesine kadar geçen sürecin bir sisteme oturtulması ve optimum faydanın sağlanması.

Eğitim İçeriği :

 • Eğitim Kavramı
  •    Yetişkin Eğitimi
  •    Eğitimin Planlanması
  o Eğitim İhtiyaç Analizi
  o Hedef Kitlenin Belirlenmesi
  o Eğitmenin Belirlenmesi
  § İç Kaynak Kullanımı
  § Dış Kaynak Kullanımı
  o Eğitim Tasarımı
  o Eğitim Bütçesinin Yapılması
  o Eğitim Takviminin Oluşturulması
  o Katılımcı Listelerinin Oluşturulması
  o Eğitimin Duyurulması
  o Eğitimin Gerçekleştirilmesi
  •    Eğitimin Raporlanması
  •    ROI ( Yatırımın Geri Dönüşünün Hesaplanması )
  •    Yıllık Eğitim Planlaması
  o Departman Bazlı
  o Kişi Bazlı
  o Eğitim Kayıtlarının Tutulması
  •    Yıllık Eğitim Bütçesinin Hazırlanması
  •    Eğitim Kataloğu Hazırlama
  o Aylık Katalog
  o Yıllık Katalog

EĞİTİM İÇERİĞİ

İnsan Kaynakları ve İdari İşler Departman çalışanları açısından özellikle son yıllarda sıkça güncellenen yönetmelik ve mevzuat değişiklikleri yardımıyla artan bir problem olarak beliren Fesih İşlemleri, İşe İade Davaları ve Mevzuat uyarınca yapılması gerekli olan uygulamalar konusunda katılımcılar bilgilendirilerek firmaların ve departman sorumlularının zarar görmeden bu sorunu çözebilmeleri amaçlanmaktadır.

PROGRAM İÇERİĞİ 

İş Sözleşmesi ve Fesih İşlemleri
İş Güvencesi ve Yararlanma Şartları
İş Güvencesinden Yararlanamayan İşçiler ve Fesih Şartları
Geçerli ve Geçersiz Nedenler_
İşçi Yetersizliğinden Kaynaklanan Fesih Sebepleri
İşçi Davranışından Kaynaklanan Fesih Sebepleri
İş Gereklerinden Kaynaklanan Fesih Sebepleri
Fesih Sözleşmelerinde Geçerli Neden-Haklı Neden Ayrımı
Fesih Usülleri ve Fesih Yazısı
Fesih Öncesi Savunma İşlemleri
Örnek Yargıtay Kararları ve Geçerli Sebepler
İşe İade Davaları ve Davalarda Yargıtay Kriterleri
Fesih Nedeninin Kanıtlanması
Uyarı Süreçleri ve Belgeye Dayanma Zorunluluğu
İşçi Savunması ve İşçi Savunmasının Dosyalanması İşlemleri
İşçi Yazılarında Olay Somutlaştırılması Örnekleri
İşçi İmzasının Reddi Halinde Tutanak Düzenleme Yöntemleri
Fesih Ölçülülük İlkesi ve Uygunluk Kriterleri
İşe İade Karar Sonuçları ve İşe Başlatma Yükümlülüğü
İşe İade Kararı Verilen İşçi İçin Gerekli Ödemeler
İşe Başlatmama Tazminatı
Yargıtay Kararları Örnekleri ve Değerlendirme

EĞİTİM İÇERİĞİ

Örnek uygulamalar ile zenginleştirilmiş olan bu eğitimde, iş değerleme ve ücret yönetimi hususunda gerekli aşamaların kavranması, aynı zamanda gerekli analizlerin yapılması temel amacı oluşturmaktadır.

PROGRAM İÇERİĞİ

İş Değerleme

İş Değerleme
İşletmelerde İş Analizlerinin Yapılması
İş Değerleme Yöntemleri
İş Değerleme Ve Gruplandırma
İş Değerleme Faktörleri
İş Değerlendirme Aşamaları

Ücret Yönetimi

Ücret
Ücret Çeşitleri
Ücret Sistemleri
İşletmelerde Ücret Sisteminin Kurulması
İşletmelerde Ücret Politikalarının Belirlenmesi
Ücret Faktörlerini Belirleme, Derecelendirme
Ücret Skalaları Ve Özellikleri
Ücret Yönetiminin Çalışan Performansına Etkisi ve Prim Sistemleri

EĞİTİM İÇERİĞİ

Bu eğitimde Yeni İş Kanunu çerçevesinde işveren ilişkileri ile iş sözleşmesi kavramı ve türleri üzerinde durularak söz konusu kanun kapsamındaki tüm mevzuatın ve prosedürlerin kavranması hedeflenmektedir.

PROGRAM İÇERİĞİ

• İşveren – İşveren Vekili – Asıl İşveren – Alt İşveren
• Yeni İş Kanunu’nun Kapsamı ve Uygulama Alanı.
• İş Kanununda İşveren ve İşveren Vekili Kavramları.
• İş Güvencesi Uygulamasında İşveren Vekillerinin Önemi.
• İşyerlerinde Asıl İşveren- Alt İşveren (Taşeron) İlişkisi.
• İş Kanunundaki Kavramlar, Yüklenici (Taşeron) Sözleşmeleri Örnekleri.
• Asıl İşverenin Taşeronlarla ve Taşeron işçileriyle ilişkilerinde Yasal Yükümlülükler.
• Taşeronların Kendi İşçileriyle Yapmaları Gereken Hizmet Akti Örnekleri.
• İş Sözleşmesi Kavramı ve Türleri
• İş Sözleşmesi Kavramı ve Türleri.
• Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi.
• Kısmi Süreli İş Sözleşmesi Uygulaması.
• Mavi ve Beyaz Yakalı Personel İçin Hizmet Akti Örnekleri.
• İş Sözleşmesinin Sona Eriş Şekilleri
• İş Sözleşmesinin Feshi, Süreli Fesih.
• İş Güvencesine ilişkin Hükümlerin Kapsamı ve Uygulaması.
• Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması.
• İşçinin Yetersizliğinden ve Davranışından Kaynaklanan Sebepler.
• İşletmenin, İşyerinin ve İşin Gereklerinden Kaynaklanan Sebepler.
• Sözleşmenin Feshinde Usul – Fesih Bildirimine İtiraz ve Usulü.
• Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları.
• Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi.
• İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı.
• İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı.
• Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi .
• İlişik Kesme Prosedürü ve İbraname. İşlem Örnekleri.
• İhbar ve Kıdem Tazminatı Hesaplama Tekniği

EĞİTİM İÇERİĞİ

Katılımcılar, kurum kültürü, ve kurumun geleceğini etkileyebilecekleri bilinci konusunda bilgiler edineceklerdir.

Katılımcılar, bu eğitimde kurumdaki ilişkilerin önemini ve kurum kültürünün benimsenmesinin şirket hedef ve stratejileriyle nasıl ilişkilendiği konusunda bilgi ve becerilerini geliştireceklerdir.

PROGRAM İÇERİĞİ

Kurum Kültürü Nedir?
Kurum Kültürü Neden Önemlidir?
Kurum Kültürünün Özellikleri
Kurum Kültürünün Yararları
Kurum Kültürünün Unsurları
Kurum Kültürünün Oluşmasında Yöneticinin Görevi
Kurum Sosyalleşme
Baskın Kültür- Alt Kültür
Kurum Kültürü ve Performans
Kurum Kültürü Değişmesi
Kurum Kültürü Nedir?
Kurum Kültürü Neden Önemlidir?
Kurum Kültürünün Özellikleri
Kurum Kültürünün Yararları
Kurum Kültürünün Unsurları
Kurum Kültürünün Oluşmasında Yöneticinin Görevi
Kurum Sosyalleşme
Baskın Kültür- Alt Kültürü
Kurum Kültürü ve Performans
Kurum Kültürü Değişmesi

Call Now ButtonAra