KANUNEN ZORUNLU OLAN MESLEKİ EĞİTİMLER

 

TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ;

 

 • Çok tehlikeli iş yerlerinde her 10 çalışana kadar 1
 • Tehlikeli işyerlerinde her 15 çalışana kadar 1
 • Az tehlikeli işyerlerinde ise her 20 çalışan için 1 “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.”

 

.

İlkyardım Eğitimi Kaç Gün sürmektedir?

Temel ilkyardım Eğitimi ( ilk defa ilkyardım eğitimi alanlar) : 16 saat (2 Gün)

Yenileme İlkyardım Eğitimi (3 yıl içinde ilkyardım eğitimi alanlar): 8 saat (1 Gün)

 

İlkyardımcı Belgemi Ne zaman Yenilemem Gerekir ?

İlkyardımcı belgeniz 3 yıl geçerlidir. 3 yıl içerisinde herhangi bir ilkyardım eğitim merkezine başvurarak yenileme işlemini yapabilirsiniz. İlkyardım yenileme eğitimleri 8 saat olarak düzenlenir. Yenileme eğitimleri sonunda İl Sağlık Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu sınava girmenize gerek yoktur. İlkyardımcı belgeniz 3 yıl daha geçerli olur.

 

İlkyardım Eğitimi Nasıl Alabilirim ?

 

İlkyardım eğitimleri en az 5 en fazla 20 kişilik gruplar halinde düzenlenmektedir. 5 ve üzeri katılımcı sağlandığında firmanızın eğitim salonunda eğitim düzenlenebilmektedir. 5 kişiden az olan katılımlarda açılan herhangi bir gruba dahil olabilirsiniz. Firmaların talebi doğrultusunda firmanın eğitim salonunda veya Orion Akademi eğitim salonunda  hafta içi veya hafta sonu düzenlenmektedir.

Eğitim Sonunda Sınav Düzenlenmekte midir?

Eğitim programı sonunda katılımcılar İl Sağlık Müdürlüğünce  belirlenmiş sınav merkezlerinde teorik ve pratik sınava tabii tutulurlar. Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar için geçme notu 85 ve üzeridir.

 

İlkyardım Eğitimi Sadece Teorik Olarak mı Anlatılır ?

Hayır. İlkyardım eğitimleri teorik eğitimin ardından uygulamalı olarak düzenlenir. Her katılımcı Yetişkin, çocuk ve bebek maketlerinde Temel yaşam desteği uygulamasını yapmaktadır. Ayrıca Tam tıkanmada uygulanan karına bası (Heimlich manevrası), koma pozisyonu, şok pozisyonu, kanama durdurma yöntemleri, kırıkların sabitlenmesi, Hasta-Yaralı taşıma teknikleri vb konularda uygulama yapılmaktadır.

 

 

İLKYARDIM NEDİR ?

Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

 

İlk Yardımcı:

İlk yardımın tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta ya da yaralıya tıbbi araç-gereç aranmaksızın mevcut araç-gereçlerle, sağlık ekibi gelinceye kadar, ilaçsız uygulamaları yapan, en az Temel İlk Yardım Eğitimine katılıp “İlkyardımcı Sertifikası” almış kişidir.

 

İlk Yardımın Öncelikli Amaçları

Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak,

Hasta ya da yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek,

İyileştirmeyi kolaylaştırmaktır.

İlkyardım Eğitim İçeriği

 

Genel ilkyardım bilgileri

Hasta / Yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi,

Temel yaşam desteği,

 Kanamalarda ilkyardım,

Yaralanmalarda ilkyardım,

Yanık, donma, sıcak çarpmasında ilkyardım,

Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım,

Bilinç bozukluklarında ilkyardım,

Zehirlenmelerde ilkyardım, Hayvan ısırmalarında ilkyardım,

Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım,

Boğulmalarda ilkyardım,

Hasta / Yaralı taşıma teknikleri.

 

Hijyen eğitimlerini başta işyeri yemekhaneleri, restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler olmak üzere, konaklama hizmeti veren, gıda üretimi yapan işyerleri ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanlarının almaları gerekmektedir.

24/04/1930 tarihinde yayınlanan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 127. maddesine dayanılarak hazırlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 5 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girdi.

Bu yönetmeliğe göre aşağıda belirtilen iş kollarına dahil işyerlerinde, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından verilen belgeye sahip olmayan hiç kimse çalıştırılamaz. Bu eğitimin bütün çalışanlara verilmesini işyeri yetkilileri sağlamalıdır.

Hijyen Yönetmeliği Hangi İş Kollarını Kapsar?

 • Gıda üretim ve perakende iş yerleri.
 • İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.
 • Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve piercing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.
 • Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.
 • İnsan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerleri.
 • Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.

Çalışmaya Engel Teşkil Eden Hastalıklar Nelerdir?

Aşağıda belirtilen hastalıkları bulunanlar iyileşme hâlini/bulaştırıcılığın olmadığını raporla belgeleyene kadar bu Yönetmelik kapsamındaki iş yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar:

 • Gıda ile taşınabilen bir hastalığı olan veya bu hastalığın taşıyıcısı durumundaki kişiler.
 • Vücudun görünür kısımlarında açık/enfekte yara, deri enfeksiyonu ve benzeri halkta tiksintiye yol açabilecek deri lezyonları bulunanlar; cüzzam, frengi ve verem hastalığına yakalananlar.
 • 30/5/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde yer alan, hijyen ilkelerine uyulmadığı durumlarda halk sağlığı açısından problem oluşturabilecek hastalığı bulunanlar.

Hijyen Eğitimini Nerelerden Alınır?

Eğitimler, Genel Müdürlüğe bağlı öğretim kurumları tarafından verilir. İşyeri sahipleri ve işletenleri, komisyonca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bu eğitimleri çalışanlarına kendi imkânlarıyla da verebilir.

Hijyen Eğitimi Kaç Saat Sürüyor?

Eğitimler sekiz saatten az olamaz.

Hijyen Eğitimi Ücretli Midir?

Ücret konusu yönetmeliğin 6. maddesinin 4. bendinde “Genel Müdürlük, eğitim ile ilgili yapacağı masrafları karşılamak üzere eğitime katılanlardan ücret talep edebilir, kurslarda, uygulama yapılması gerekir ise uygulama sırasında kullanılabilecek şahsi malzemeler katılımcılar tarafından tedarik edilir.” şeklinde açıklanmıştır.

Hijyen Eğitimini Ne Zamana Kadar Vermemiz Gerekir?

Yönetmeliğin geçici maddesine göre işverenler, yönetmelik yürürlüğe girdikten sonraki bir yıl içinde çalışanlarına Yönetmelikte belirtilen eğitimleri aldırmalılardır.

Amaç : İş güvenliğinin sağlanması, hava kirliliğinin azaltılması ve enerji tasarrufu sağlanmasında kazanların deneyimli ve ehliyetli kişilerce işletilmesinin büyük yararları bulunmaktadır. Ayrıca, “meslek alanları ile ilgili konularda sanayinin gereksinimi olan her kademedeki teknik personelin yetiştirilmesi için gerekirse ilgili kuruluşlarca işbirliği yaparak eğitimler düzenlemek ve belgelendirmek” İKPLUS bu nedenle ve ayrıca ilgili yönetmelikler gereğince kazanların eğitimden geçmiş “Sanayi Kazanları İşletmeciliği Kurs Belgesi” bulunan kişiler tarafından işletilmesi için kazancı kursları düzenlemektedir.

Kazancı Kurslarımız : 

– Buhar Kazanlarını

– Doğalgaz Kazanları

– Kızgın Yağ  Kazanı

– Kızgın Su Kazanı

– Sıcak Sulu Kazanlarını kapsayacak şekilde sınıflandırarak düzenlemektedir.

Kurs içeriği : Kazan sınıflarına göre belirlenmek üzere; kazanların genel tanımını, yanma ve yakıtları (katı, sıvı ve gaz), kazan ve tesisatını, genleşme depolarını, kondens tanklarını, denge depolarını, kızgın yağ özelliklerini, periyodik bakımları ve kazanların otomatik kontrolü ve iş güvenliği konularını kapsayacak şekilde düzenlenmektedir.

 

Katılım için gerekli belgeler/koşullar:

*     İki adet fotoğraf (fotokopi olmamalıdır).

*     Nüfus cüzdanı fotokopisi (18 yaşını bitirmiş olmalıdır).

*     Sağlık Raporu   (İşyeri Hekiminden alınabilinir)

*     Öğrenim belgesi fotokopisi (en az ilkokul mezunu olmalıdır)        

*     Katılımcı kazan ile ilgili personel olmalıdır.

*     Kursa devam zorunludur.

 

Sınav ve Belge : Kurs sonunda yapılan sınav sonucu başarılı olan katılımcılara “Sanayi Kazanları İşletmeciliği Kurs Belgesi” verilmektedir.

Geçerlilik : Eğitimlerimiz Üniversite ve E – Devlet Onaylıdır. Alınan Sertifikalar Çalışma Bakanlığı Denetimlerinden Geçmektedir.

Eğitimin Amacı

Eğitim alan katılımcılara yangın kültürünü, yangının meydana gelmemesi için gerekli önlemlerin alınması, yangın durumlarda yapılması gerekenler ve tahliye konusunda yardımcı olmaktır. Ayrıca bir yangın durumunda bina içerisindeki mevcut ekipmanla yangına en uygun şekilde müdahale etmek konusunda gerek teorik gerekse uygulamalı eğitimler verilmektedir.

 

Yasal Dayanak

09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin B bendi,“İşverenin ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişyi görevlendirmesi gerektiğini” belirtmektedir.

Ayrıca 19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” işletmelerin Yangın Güvenliği Ekiplerini oluşturması ve bunlara yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatlarının senede en az 1 kez yapılmasını zorunlu hale getirmiştir.

 

Eğitimin İçeriği

Yanma Nedir? Yanmanın Çeşitleri

Yangınların Sınıflandırılması

Yangınların Sebepleri, Etkenleri Ve Aşamaları

Yangın Yerindeki Tehlikeler Ve Hareket Tarzı

Yangınla Mücadele Ve Müdahale Yöntemleri

Yangın Söndürmede Kullanılan Maddeler

Yangın Söndürme Cihazları Ve Yangın Dolaplarının Kullanılması

Yangın Söndürmede Kullanılan Maddeler

İş Yerinde Yangın Güvenliği Ve Yangınları Önleyici Tedbirler

Yangın Söndürme (Usulleri) Prensipleri.

Yangın Türleri (Lpg, Doğalgaz, Elektrik, Akaryakıt, Araç Yangınları)

Her Çalışanın Mutlaka Bilmesi Gereken Hususlar

Acil Durumlarda Alarm Ve Tahliye Planlaması

Yangın Söndürme Tatbikatı

 

 

Hayat Kurtaran Bilgiler – Yangın Kapınızı Çalarsa

Telaşlanmayınız,

Bulunduğunuz yerde yangın ihbar düğmesi varsa ona basınız,

İtfaiyeye telefon ediniz,

Yangın adresini en kısa ve doğru şekilde bildiriniz,

Mümkünse yangının cinsini (Bina, benzin, araç vb) bildiriniz,

Yangını çevrenizdekilere duyurunuz,

İtfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için elde mevcut imkanlardan yararlanınız,

Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatınız,

Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayınız,

Görevlilerden başkasının yangın sahasına girmesine mani olunuz.

Eğitimin Amacı

Katılımcıları, yüksekte yapacakları çalışmalarda güvenli bir şekilde çalışmalarını tamamlamaları için gerekli olan asgari yüksekte güvenli çalışma metotları konusunda bilgilendirmektedir. Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimlerinin amacı, her türlü çalışma alanında çalışma ekipmanlarının doğru kullanımı, bakımı ve kontrolünü sağlamanın yanı sıra mevcut tehlike ve risklere karşı farkındalık oluşturmaktır.

 

Yasal Dayanak

6331 sayılı İSG kanunu, Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereği işletmelerde çalışan ilgili personellere zorunlu olarak alması gereken Yüksekte Çalışma Eğitimi verilmek zorundadır.

Yüksekte çalışma konusunda herhangi bir fiziksel ve psikolojik engeli olmayan bütün çalışanlar bu eğitimi alabilir. Eğitim bizzat iş yerinde ve iş yerinin koşullarına göz önünde bulundurularak verilir.

 

Eğitimin İçeriği

1- Yüksekte Çalışma Konularına Giriş:
a. Kanunlar (İş güvenliğinde Yüksekte Çalışma ve Düşmeyi önleyici sistemler ile ilgili yasal mevzuat)
b. İş ve işverenin yükümlülükleri
c. Standartlar
ç. Yüksekten düşme nedir ?
d. Kaza istatistikleri ve bunların değerlendirilmesi.
e. Yüksekte çalışırken güvenlik önlemleri almak neden önemlidir?
f. Yüksekte çalışma sırasında olabilecek kazaların önlenmesi ve iş güvenliği performansının iyileştirilmesi
– Çatılarda çalışma ve alınacak önlemler
– yüksek iş makinelerinde çalışmalarda alınacak önlemler
– Yüksekte çalışma sırasında doğabilecek tehlikelerin belirlenmesi ve önlenmesi

2- Düşmeyi Engelleyici Sistemler:
a. Düşmeyi önleyici teçhizatlar nelerdir? Tam Korumalı Vücut Kuşağı ve Karabina, lanyard vb. malzemelerin özellikleri.
b. Düşmeyi önleyici teçhizatlar nasıl kullanılır? Tam Korumalı Vücut Kuşağı ve Karabina, lanyard vb. malzemelerin kullanımı.

3- Düşmeyi Durdurucu Sistemler:
a. Düşmeyi durdurucu teçhizatlar nelerdir?
Genel techizatlar tanıtılır. İçlerinden en çok kullanılanlar detaylandırılır.
b. Düşmeyi durdurucu teçhizatlar nasıl kullanılır?
Genel kullanımı ve içlerinden en çok kullanılanların kullanılmalıdır.

4- Düşme Tehlikesi Bulunan Ortamlar:
a. Merdivenler
– Seyyar
– Sabit
– Hareketli
b. Korkuluklar
– Metal (gemi, tekne, tank vb)
– Ahşap vb.
c. İskeleler
ç. Dar alanlar
d. Çatılar
e. Boşluklar

5- Uygulama

ACİL DURUM VE TAHLİYE TATBİKATI

EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ:

-Acil Durum Ekipleri

-Üst ve Orta Yöneticiler

-Tüm çalışanlar

EĞİTİMİN AMACI:Personele Acil Durum, Afet, Deprem ve Yangınlar için gerekli önlemlerin alınması ve olası Afet durumlarında yapılması gerekenler ve tahliye konusunda yardımcı olmaktır. Böyle bir durumda bina içerisindeki mevcut ekipman ile yangına ve kurtarma çalışmalarına en uygun şekilde müdahale etmek, ilkyardım uygulamak ve tahliye konusunda uygulamalı eğitimdir.

EĞİTİMİN YASAL DAYANAĞI:

 1. 6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 2. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,
 3. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik,

 

EĞİTİMİN KURUMA KAZANDIRACAKLARI:

Bu eğitim sonunda işletme ve/veya kuruma aşağıdaki faydalar kazandırılacaktır.

 1. a) İşletme ve/veya kurum içerisinde ve/veya çevresinde meydana gelebilecek Acil Durum veya Afetlerde Müdahale edilmesi gereken durumlarda doğru müdahalenin yapılması ve durumun daha kötüye gitmesinin engellenmesi,
 2. b) Meydana gelen Doğal Afet ve Deprem durumlarında can ve mal kaybını en aza indirilmesi,
 3. c) Meydana gelen Yangın durumlarında müdahale ederek can ve mal kaybını en aza indirilmesi,
 4. d) İşletme prestijinin (imajının) korunması
 5. e) Personelin özgüveninin artırılması sonucu verim ve kalitenin artması sağlanacaktır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:       

 • Arama Teknikleri
 • Kurtarma Teknikleri
 • İlkyardım Uygulamaları
 • Koordinasyon Eğitimi
 • Haberleşme Eğitimi
 • Deprem Eğitimi
 • Yangın Eğitimi
 • Olay Anını Değerlendirme
 • Bilgi Toplama
 • Ekibin Oluşturulması
 • Ekip İçi Görevlerin Verilmesi
 • Kazazedeye Yaklaşma
 • Sesli Arama ve Dinleme
 • Taşıma teknikleri
 • Sedyeye Alma ve Sevk

Uygulama         

 • Acil Durumlarda Ekibin Koordine Olması,
 • Kriz Masası Kurulması,
 • Ekibin Yönlendirilmesi ve Sevki
 • Güvenli Alan Oluşturma,
 • Sedye ve El İle Yaralı Taşıma Teknikleri,
 • Olay Yerinde Yaralıya Müdahale,
 • Yangın Söndürme Cihazları ve Yangın Dolapları Kullanımı,

 

 • Senaryo

-Teorik Eğitimlerin tamamlanmasına müteakip, Haberli veya Habersiz ACİL DURUM TATBİKATI yapılacaktır;

– Güvenli bölgede yangın çıkarılması,

– En az 3 yaralı personel belirlenmesi,

– En az 2 personelin ortadan kaybolması,

– Firmaya İzinsiz kişilerin girmeye çalışması,

– Firma Yöneticilerine Saldırı,

Şekillerinde senaryolar yazılarak Acil Durum Ekiplerinin ortaklaşa çalışması sağlanarak, izlenecek, fotoğraf ve video çekimleri yapılarak kayıt altına alınacaktır.

Tatbikat sonunda Yöneticiler ve ekip personeli ile Geri Bildirim Toplantısı yapılarak (D-Brifing) olumlu ve olumsuz yönler konuşulacaktır.

Tatbikat sonun firmanızdaki eksiklikler rapor ile tarafınıza sunulacaktır.

Amaç :

Alt kısımda belirtilen kanun ve yönetmelikler baz alınarak mevzuata uygun şekilde işletmelerde çalışan tüm personelin zorunlu alması gereken “ Kapalı – Kısıtlı Alanlarda Çalışma Eğitimi ” kimyasallarla çalışmalarda güvenlik önlemleri alınması, kirli havanın bertaraf yapılarak temiz hava girişinin sağlanması, acil durumlarda müdahale vb. konularında eğitim alınmasıdır.

Yasal Dayanak

* 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
* 2013 tarihli Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde kullanılması hakkında yönetmelik,
* 2013 tarihli Kimyasal Maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik,
* 2013 tarihli Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği.

Katılımcı Profili

Kapalı – Kısıtlı Alanlarda çalışma yapan tüm personelin bu eğitimi alması gerekmektedir.

Uygulama İçeriği

Kapalı alan tankerde kontrol, çalışma alan emniyeti alma, gerekli form ve izinlerin alınması, çalışma ortamının kontrolü ve temizliği, hava oranı tespiti, kapalı alanda kişisel koruyucu donanımlar, temiz hava solunum cihazı ve maske kullanımı, kapalı alanda çalışırken bayılma yaşayan personelin hızlı ve anında çıkarılması – tahliyesi, çıkarılan personelin güvenli alana taşınması, çıkarılan personelin ilkyardım uygulamasının yapılması ve hastaneye sevkinin sağlanması

Eğitim Sonrası Kurumsal Kazanımlar

 • Kurum içerisinde, basit tedbirsizlik sonucu meydana gelebilecek kazaların önlenmesini,
 •  Zehirlenme, Boğulma, Patlama ve Parlama olmaması için mücadele edilmesini,
 •  İşletme veya kurumların prestijinin korunmasını,
 •  Verim ve kalitenin artmasını,
 •  Personelin öz güveninin artırılmasını,
 • Yetişkinlere doğru ve etkili eğitim vermenin başarısını sağlayacaktır.

Eğitim Sonrası Bireysel Kazanımlar

 • Kapalı – Kısıtlı alanlarda çalışmalarda, standartları belirleyebilir, talimatları bilir.
 • Kapalı – Kısıtlı alanlarda olabilecek kaza, ramak kala ve acil durumlara müdahale etme ve kurtarma çalışmalarını bilir,
 • Kapalı – Kısıtlı alanlar da kişisel koruyucu donanımları kullanmayı bilir,
 • Kapalı – Kısıtlı alanlarda çalışma yapmalarda kirli havanın bertarafını sağlayabilir, temiz hava solunum cihazlarını kullanabilir,
 • Kapalı – Kısıtlı alanlarda çalışma yapılmadan önce içerisinde bulunan gazların ölçümlerini yapabilir,

Belgelendirme Süreci

Eğitimlere katılım zorunludur. Katılımcıların yanlarında kimlik fotokopilerini getirmesi gerekmektedir.

Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara sertifika düzenlenmektedir.

Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi veren eğitmenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi, eğitim yenileme tarihi yer alır.

Eğitim Süresi

Kapalı – Kısıtlı Alanlarda  Çalışma Eğitimi: 1 gün (Teori ve Uygulama)

 

Eğitimin Amacı,

katılımcıların ATEX 137 Yönetmeliği ve 60079:2015 standardı gereği PATLAMADAN KORUMA DOKÜMANI hazırlamalarını sağlamaktır. Standardın 60079:2015 versiyonuna göre hesap yöntemleri ile yasa, standart, rapor düzenleme gibi konular örneklerle sunulacak ve ağırlıkla patlamadan koruma dokümanı hazırlama ve tehlikeli bölge tanımlamaları işlenecektir.

Eğitimin İçeriği

 • Patlamadan korunmanın tarihi gelişimi
 • Patlayı ortamlar mevzuat bilgisi
 • Nerelere Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanır ?
 • Patlamanın mekanizması
 • Patlama risklerine genel bakış
 • Boşalma Kaynakları
 • Sıcaklık sınıfları
 • Patlama sınıfları
 • Patlayıcı ortamlarda kullanılacak ekipmanların seçimi
 • Ekipman grupları
 • Ekipman kategorileri
 • Patlayıcı ortam hesaplamaları
 • Patlayıcı ortam bölge sınıflarının tespiti
 • Tehlikeli bölge haritalarının çıkarılması
 • Hesaplama örnekleri
 • PKD uygulamaları

Eğitim Süreci

 1. a) 2 gün – 16 saat
 2. b) Bilgi aktarımı, grup çalışmaları, video, testler, yazılım ve saha uygulamaları.

 

Eğitim içerik bilgilerimiz güncelleniyor, lütfen iletişime geçiniz.

Ara