KVKK VERBİS KAYIT SÜRESİ’ne DİKKAT!!CEZALI DURUMA DÜŞMEYİN. KVKK’ dan veri işleyen tüm kişi ve işletmeler sorumludur… Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/03/2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kararı ile; – Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine, – Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve […]
7201 sayılı Tebligat Kanunu değiştirilen 7/a maddesi ve 06.12.2018 tarihinde yayınlanan 30617 sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliğine uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT A.Ş tarafından kurulan, işletilen ve güvenliği sağlanan sistem Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) olarak adlandırılır. 6 Aralık 2018 tarih ve 30617 sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliği “Zorunluluğa tabi olan gerçek veya tüzel kişiler için PTT, elektronik tebligat sisteminin yürütülmesi için gerekli bilgi ve belgeleri ilgili kurum, kuruluş veya birliklerden ister. İlgili kurum, […]
  30 Eylül 2021 PERŞEMBE  Resmî Gazete   Sayı : 31614 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİMİN İŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde […]
24 Eylül 2021 CUMA  Resmî Gazete Sayı : 31608  YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK TEBLİGATA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Güvenlik Kurumunca elektronik ortamda yapılacak tebliğ işlemlerine yönelik usul ve esasları belirlemektir. (2) Bu Yönetmelik, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna […]
13.07.2013 tarih ve 28706 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacakların mesleki eğitimlerine dair yönetmelik gereği, mesleki eğitimi olmayan kişilerin bu işyerlerinde çalıştırılması yasaklanmıştır. Mesleki Eğitimler için bizimle irtibata geçmeniz yeterlidir. Üniversite ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında ve sektördeki işletmelerde ve de İKPLUS eğitim ve danışmanlık firmasında eğitim verilmektedir.   Diğer Eğitimlerimiz:
1
Merhaba;
Mesajınızı buradan iletebilirsiniz.
Sizlere yardımcı olabilmek için hazırız!
Powered by